Tell: +98 921 492 0258 

سید محمد حامد حکیمی

مترجم و راهنمای تورهای گردشگری در ایران و روسیه

با سابقه کار و زندگی در روسیه

دارای کارت و مجوز تورگردانی با بیش از 8سال سابقه فعالیت

مترجم شفاهی و کتبی در سراسر ایران و روسیه